30 let společnosti ČSAD SVT Praha, s.r.o.

K třicátému výročí existence SVT byly sepsány následující články:


ČSAD SVT o sobě

Závod – podnik – společnost

Původní firma Závod výpočetní techniky ČSAD KNV Praha vznikla v roce 1978 jako součást ČSAD KNV Praha. Ke 31. 12. 1990 ukončil tento státní podnik činnost a v souvislosti s tím byl Závod výpočetní techniky transformován na samostatný státní podnik ČSAD Služby výpočetní techniky Praha. Nelze přitom opomenout pana Ing. Josefa Krejzu, vedoucího OTŘ národního podniku ČSAD KNV Praha, který měl rozhodující zásluhu na založení samostatného podniku a jeho úspěšném rozvoji v dalších letech jak po odborné, tak i po lidské stránce. Posléze skupina zaměstnanců vypracovala úspěšný privatizační projekt, a tak od 1. 7. 1994 až do současnosti působí dnešní firma ČSAD SVT Praha, společnost s ručením omezeným.

V roce 1997 jsme otevřeli plzeňskou pobočku společnosti, jejímž hlavním produktem byly aplikace pro řízení dopravních společností. Pobočka ukončila činnost 31. 12. 2007.

V roce 2003 jsme založili společnost SVT Slovakia s.r.o., jejímž cílem je především usnadnění styku se slovenskými zákazníky.

V roce 2007 jsme otevřeli pobočku v Brně.

30 let služeb v dopravě

Od počátku své existence jsme se zaměřili na tvorbu a provozování automatizovaných systémů řízení v dopravě.

Nejprve šlo zejména o tvorbu a provozování ASŘ ve všech organizačních jednotkách státního podniku ČSAD KNV Praha. Zde jsme implementovali informační systém řízení nákladní dopravy pokrývající celé území středočeského regionu. Tento informační systém jsme zpočátku zajišťovali formou centrálního zpracovávání lokálně pořízených dat. Později jsme systém sběru dat propojili po komutovaných linkách s centrálním počítačem. Informační systém založený na bázi analytického záznamu o provozu vozidla, který byl provozován na krajské síti mikropočítačů SPU 800 propojených komutovanými linkami s centrálním počítačem pro přenos souborů, zajišťoval všechny potřebné funkce včetně automatických bankovních operací. ASŘ podniků ČSAD jsme provozovali téměř 10 let.

Pro dopravní firmy jsme v dalších letech nabízeli komplexní zpracování nákladní a osobní dopravy včetně podpůrných programů pro evidenci vozidel, PHM, opravárenství apod. až k evidenci pracovníků a následnému zpracování mezd. Zároveň s tím jsme zajistili návaznost na ekonomické agendy, tj. účetnictví a finančnictví včetně fakturace. V osobní dopravě jsme zpracovali i řešení informačního systému pro Dopravní podnik hl.m. Prahy - Autobusy.

K rozsáhlým ekonomickým aplikacím vhodným pro automatizované zpracování informací v celé obchodní a skladové činnosti patřil Obchodně skladový systém (OSS). Tento informační systém byl určen především firmám se zaměřením na prodej zboží, náhradních dílů a řízení velkoskladů, kde režim práce vyžadoval současné zpracovávání dokumentů na více pracovištích. Uživatelem OSS byla např. ČSAD TZS Praha a.s. (nyní TEZAS a.s.).

Pro zákazníky byly dále k dispozici obecné ekonomické a obchodní aplikace, které jsme vždy upravovali dle jejich individuálních požadavků, např. účetní a finanční evidence, evidence hmotného a nehmotného investičního majetku či aplikace pro oblast personalistiky a mezd. K zákazníkům v této oblasti patřilo např. Národní divadlo v Praze, Bohemia Ticket International Praha nebo Pražská paroplavební společnost.

Pod operačním systémem UNIX s databázovým systémem Informix byl vyvíjen informační systém ADONIS, který byl určen k řízení dopravních společností. Komplexně řešil firemní informační strukturu, k čemuž využíval jednotné číselníky a bohatý rejstřík výstupů. Aplikace byly pro zákazníky volitelné a pokrývaly celou škálu činností dopravních společností (Osobní a Nákladní doprava, Opravárenství, Spedice, Celní sklad, atd.) včetně návazností na všechny běžné ekonomické agendy (Účetnictví, Finančnictví, Mzdy, apod.). K nejvýznamnějším zákazníkům patřili ČETRANS holding, Westtransport a.s., Anexia s.r.o., Connex Praha s.r.o. a další dopravní společnosti.

Úspěšná byla i dodávka "na klíč" pro sdružení dopravců ČESMAD Bohemia. Speciálně pro tohoto zákazníka jsme vytvořili komplexní informační systém zahrnující mimo jiné zpracování karnetů TIR, distribuci přepravních povolení a další subsystémy včetně vazby na Generální ředitelství cel. Systém pracoval na celém území ČR, na 9 databázových serverech a 60 terminálových pracovištích.

Zajímavé byly rovněž zakázky pro ČSA (programy pro skladové hospodářství a catering) a PVT (mzdová a personální agenda). Získali jsme ne vždy dobré zkušenosti při kooperaci se zahraničními firmami. Konkrétně šlo o prodej a instalaci palubních počítačů Rutatrol argentinské firmy TESMA vybavené průtokoměrem pro sledování spotřeby PHM a vyhodnocování provozu vozidel, zejména autobusů, ale i dieselových lokomotiv nebo říčních lodí.

Pro spediční firmy jsme ve spolupráci s německou firmou M.L.C. vyvinuli komplexní spediční informační systém C-Sped, jenž byl provozován v největší spediční společnosti v ČR SCANSPED Liberec. Vzhledem k tomu, že údaje bylo možno předávat automaticky prostřednictvím EDI, kde přenášené zprávy byly konvertovány do normy EDIFACT, byl tento systém vybrán jako vzorový a pro prvního uživatele částečně financován z prostředků PHARE. V oblasti spedice byl též k dispozici naší společností vyvinutý software na zpracování celních dokladů a správy celního skladu, využívaný např. celně-spediční společností CPS Praha.

V rámci komplexních IT služeb jsme dodávali našim zákazníkům i výpočetní a komunikační techniku a systémový software, instalovali počítačové sítě, samozřejmě včetně zajištění záručního i pozáručního servisu. V počátcích internetu jsme nabízeli i tvorbu webových stránek.

Na základě smlouvy s SPT TELECOM jsme provozovali Videotexové informační středisko, zabývající se vývojem a provozem videotexových aplikací v oblasti nákladní a osobní dopravy, např. vyhledávání optimálního spojení pro osobní autobusovou a železniční dopravu či aplikace sdružení dopravců ČESMAD Bohemia.

Významným úspěchem byla naše účast ve společnosti MYPOL v.o.s., kde jsme nemalou měrou přispěli ke koordinaci zakázky na odbavovací systém pro Dopravní podnik hl.m. Prahy.

Díky zkušenostem z oblasti rezervačních systémů jsme pro Bohemia Ticket International vyvinuli i software pro prodej a rezervaci vstupenek určený k rezervaci různých kulturních a sportovních akcí. Tento software využívalo i Hudební divadlo v Karlíně a dodnes jej využívá Státní opera v Praze.

Na základě smlouvy se Středočeským krajem jsme koordinovali přípravu a zajištění každoročního tisku a distribuce knižních jízdních řádů veřejné hromadné dopravy Středočeského kraje.

V nedopravní sféře bylo největším úspěchem vítězství ve výběrovém řízení na vytvoření komplexního systému pro zpracování trestních listů Rejstříku trestů ČR, který byl úspěšně provozován 12 let. Dalším zákazníkem v oblasti státní správy byla Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, pro kterou jsme vytvořili aplikace pro správu majetku. Zpracování daní (ADIS) jsme realizovali pro Ministerstvo financí, finanční úřady a ředitelství.

Současné projekty

Dodnes provozujeme a nabízíme následující projekty:

V roce 1983 jsme uvedli do provozu celostátní automatizovaný místenkový systém pravidelné autobusové dopravy AMSBUS (dříve AMS) s pokladními systémy NCR řízenými krajskými mikropočítači. Systém byl propojen centrálním počítačem NCR 8555 a rozmístěn ve všech krajích bývalého Československa. Po roce 1989 jsme tento systém postupně inovovali a obnovovali na bázi LAN osobních počítačů propojených s centrálním výpočetním střediskem AMS v Praze. Původní centrální počítač NCR 8555 byl nahrazen moderním počítačem NCR 3445 pracujícím pod operačním systémem UNIX s databázovým systémem Informix. Když byla v roce 1985 zprovozněna datová síť, která byla vyvinuta našimi specialisty, šlo o první aplikaci pracující v reálném čase systémem dotaz – odpověď ve střední a východní Evropě. Dnes je systém provozován na serverech IBM Power 520 v clusteru a dosud využívá databázi Informix. V současné době AMSBUS na 350 prodejních pracovištích v ČR a SR nabízí dopravní výkony více než 150 dopravců. Připravili jsme i prodejní kanceláře v Bulharsku a Maďarsku. Pro dopravce je k dispozici program pro dispečerské řízení vlastních spojů, se kterým mají okamžitý přehled o rozprodanosti a který mj. umožňuje operativní nasazování posil, blokování nebo uvolňování sedadel a další funkce zvyšující uživatelský komfort. Po zavedení rezervace jízdenek přes internet jsme od roku 2007 spustili i prodej tzv. e-jízdenky s úhradou platební kartou, po nedávném rozšíření je nyní alternativně možné provést úhradu i prostřednictvím služby PaySec.

Clearingový systém CARDS EXCHANGE provozujeme od 1. 8. 2004 pro dopravce ve Středočeském kraji a od 1. 1. 2005 pro dopravce skupiny ICOM transport. Od 1. 6. 2006 využívají tento systém také Plzeňské městské dopravní podniky v rámci jejich Zúčtovacího centra Plzeňské karty. Clearingový systém CARDS EXCHANGE je využíván i pro zúčtování transakcí v IDS Pardubického kraje a letos jsme též zahájili pilotní projekt pro Ústecký kraj. S clearingovým systémem CARDS EXCHANGE úzce souvisela jak náročná analýza zákona č. 124/2002 Sb., o pokladním styku, a jeho dopadu na smluvní zajištění clearingu, tak i následná příprava a realizace komplikovaného smluvního zajištění clearingových systémů včetně legislativní podpory všech účastníků systému.

Pod široce známým názvem IDOS (dříve ABUS) společnost CHAPS vyvíjí, provozuje a ve spolupráci s námi nabízí informační systém o jízdních řádech, který umožňuje automatizované vyhledávání optimálního dopravního spojení. Dnes je IDOS mj. propojen s prodejem e-jízdenek AMSBUS, takže cestující si může po vyhledání konkrétního spoje rovnou zakoupit elektronickou jízdenku. Vedle kancelářského provedení existuje IDOS i ve verzi pro samoobslužný informační stojan, ke kterému naši specialisté kompletně vyvinuli software na ovládání a hlasový výstup pro nevidomé a slabozraké. Samoobslužné stojany jsou umístěny např. na Letišti Ruzyně, ve stanicích metra Můstek, Roztyly, Anděl, Černý Most a Želivského i na ÚAN Florenc. Ve spolupráci s MPSV je aplikace vyhledávání optimálního spojení instalována na všech Úřadech práce, v současné době zde probíhají i instalace ovládání a hlasového výstupu pro nevidomé a slabozraké.

Ve spolupráci s organizací ROPID a společnostmi APEX a CHAPS jsme připravili a zahájili pilotní provoz systému CEDIS pro monitorování pohybu vozidel MHD a PID.

Z dalších aktivit stojí za zmínku poskytování informačních služeb pro TSK Praha na autobusových terminálech, konkrétně na autobusových nádražích Anděl, Černý Most a Roztyly.

Od roku 2001 provozujeme vlastní internetový magazín o autobusové dopravě BUSportál, který navštíví přes 50 tis. čtenářů měsíčně. Po založení pobočky SVT Slovakia jsme zprovoznili i slovenskou verzi tohoto internetového magazínu BUSportál.sk.

Poradenství

Dlouhodobě se zabýváme poradenstvím pro státní a veřejnou správu, a to především v oblasti dopravy. K realizovaným projektům z této oblasti patří:

 • Integrované systémy pro odbavování cestujících, které v Praze a Ostravě realizovala veřejná obchodní společnost MYPOL založená v roce 1994 společnostmi ČSAD SVT Praha, Mikroelektronika, APEX a JKZ. S instalací a údržbou těchto zařízení do vozidel městské dopravy získali významnou roční zkušenost i naši technici při realizaci v Santiagu de Chile.
 • Veřejné zakázky Krajského úřadu Středočeského kraje
  • „Optimalizace dopravní obslužnosti s výhledem jednotného integrovaného systému ve veřejné hromadné dopravě osob ve Středočeském kraji“ (zakázku jsme řešili ve spolupráci se společnostmi CHAPS a Czech Consult)
  • „Zajištění stálé údržby a správné funkce hardwarové a softwarové podpory aplikace SPADO a clearingového centra Středočeského kraje“ (spolupráce s CHAPS spol. s r.o.)
  • „Poradenská a konzultační činnost pro postupnou realizaci návrhu zavádění Středočeské integrované dopravy (SID)“ (spolupráce s ÚDI Morava s.r.o.)
 • Veřejné zakázky dalších krajských úřadů
  • „Komplexní řešení problematiky clearingu a čipových karet“ a „Realizační fáze projektu Integrovaného dopravního systému“ pro Pardubický kraj
  • studie „Odbavovací systém Karlovarské karty včetně řešení otázky datového zúčtovacího centra“ pro Karlovarský kraj
  • „Provozování clearingového centra IDS Ústeckého kraje“ pro Ústecký kraj
  • studie „Podklady k zajištění zúčtovacího centra IDS Libereckého kraje“ pro Liberecký kraj
 • Veřejné zakázky Ministerstva dopravy
  • „Informační podpora dopravy v regionech“ pro ISDÚ (Informační systém dopravního úřadu), zakázku jsme řešili ve spolupráci s CHAPS spol. s r.o.
  • „Nadstavbové moduly k celostátnímu informačnímu systému o jízdních řádech“ (na zakázce jsme se podíleli jako subdodavatel CHAPS spol. s r.o.)
  • „Integrované dopravní systémy - informační systémy pro podporu rozhodování veřejné správy při výstavbě a provozování IDS v ČR“ (na zakázce jsme spolupracovali se společností Czech Consult s.r.o.)
 • Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
  • "Provozování clearingového systému – Plzeňská karta"

V této souvislosti stojí za zmínku i to, že v roce 1994 byl jednatel RNDr. Jan Kotík pověřen ministrem dopravy ČR koordinací přípravy společného informačního systému pravidelné osobní dopravy. Některé z uvedených zakázek byly řešeny v rámci projektu Evropské unie CONNECT.

Certifikace systému jakosti

V průběhu roku 2005 jsme zavedli systém řízení jakosti. Certifikační audit společnosti BVQI (nyní Bureau Veritas Certification Czech Republic) v březnu 2006 prokázal, že systém splňuje všechny požadavky mezinárodní normy ISO 9001:2000 a jejího českého ekvivalentu ČSN EN ISO 9001:2001. Rovněž dozorový audit v letech 2007 a 2008 neshledal závad.

Odborné akce

Naši specialisté se formou odborných přednášek na různá naší činnosti blízká témata (např. Integrovaný dopravní systém s využitím bezkontaktních čipových karet, clearing, rezervační a prodejní systémy, apod.) aktivně účastní řady konferencí a seminářů z oblasti dopravy, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Pravidelně se také účastníme na výstavách a veletrzích (AUTOTEC, Holiday World, Coach Progress, Transport Logistic v Mnichově, atd.). V roce 2000 jsme se spolupořadatelsky podíleli i na 84. zasedání Rady ministrů Evropské konference ministrů dopravy (CEMT) ve Španělském sále Pražského hradu.

Zastoupení v profesních organizacích

 • ADSSS Střední Čechy
 • poradní orgán MD
 • Svaz zaměstnavatelů dopravy a průmyslu
 • Svaz dopravní telematiky (SDT)
 • Nadace Jana Pernera, o.p.s.

Společenské akce

Do roku 1989 jsme se pořadatelsky podíleli na organizování plesů ČSAD, organizovali jsme setkání osobností v dopravě na parnících Pražské paroplavební společnosti nebo návštěvy Hudebního divadla Karlín (muzikály „Má férová Josefína“ a „Sny z Nového Yorku“, opereta „Netopýr“) či Státní opery (opera „Kouzelná flétna“). Při slavnostních příležitostech společnosti se aktivně podílíme na přípravě, propagaci a předpremiérách filmů („Co je vám, doktore?“, „Pánská jízda“, „Všechno nejlepší!“). Obdobně se nyní, ke 30. výročí společnosti, připravuje i uvedení nového filmu „Vy nám taky, šéfe!“.

Sportovní akce

Naši zaměstnanci dosahují i významných individuálních sportovních úspěchů, např. největším úspěchem mnohonásobného mistra republiky v závěsném létání Mgr. Dana Vyhnalíka bylo 3. místo na Předmistrovství světa v Laragne 2008.

Medailových umístění jsme dosáhli na sportovních olympiádách ČSAD i na dalších turnajích, např. v malé kopané v Poháru ČESMAD Bohemia.

Největších kolektivních úspěchů však naše společnost dosáhla ve volejbalu, např. 3. místo ve finále Celostátního odborového turnaje z roku 1985 a vítězství v témže roce na mezinárodním turnaji RVHP v Lipsku. Putovní pohár časopisu Computerworld jsme trvale získali v jubilejním 5. ročníku, neboť to bylo již třetí vítězství našeho týmu. Jsme vůbec nejúspěšnějším účastníkem turnaje O pohár ministra dopravy, který se každoročně koná ve Žďáru nad Sázavou. Tradici turnaje jsme založili spolu s prvním českým ministrem dopravy Ing. Janem Stráským a letos se podílíme na organizaci již XVI. ročníku.

Sponzorování a spolupráce v oblasti školství a zdravotnictví

Nejen finančními dary, ale i dodáním zařízení (např. samoobslužného informačního stojanu), instruktážních filmů (ASŘP, AMS) nebo aplikačních programů, výukou nebo vedením diplomových prací sponzorujeme např. tyto školy a zdravotnická zařízení:

 • Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
 • Technická fakulta České zemědělské univerzity
 • VOŠ a SPŠ dopravní v Masné ulici v Praze
 • Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice
 • Vysoká škola ekonomická Praha
 • Západočeská univerzita Plzeň
 • Žilinská univerzita (dříve VŠ dopravy a spojů)
 • Ústřední vojenská nemocnice
 • FN Motol (dříve FN Pod Petřínem)
 • Stomatologická zařízení hl.m. Prahy